PATVIRTINTA
UAB „Servisa ICT“
2023-03-20 direktoriaus įsakymu
Nr. 20230320/01/ICT
VERSIJA 1.1
WWW. SERVISAICT.EU SVETAINĖS BEI PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

UAB „Servisa ICT“ (toliau – Paslaugų teikėjas, sąvoka pateikiama žemiau) svetainėje adresu www.servisaict.eu paslaugų teikimas vykdomi vadovaujantis šiomis svetainės bei paslaugų teikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės, sąvoka pateikiama žemiau).
Pateikdamas užsakymą Paslaugų gavėjas patvirtina, kad šias Taisykles perskaitė, suprato ir su jomis sutinka. Jei Paslaugų gavėjas nėra perskaitęs šių taisyklių ir su jomis nėra sutikęs, Paslaugų gavėjui neleidžiama pateikti užsakymų www.servisaict.eu ir užsakyti Paslaugas. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti Taisyklių sąlygas esant pagrįstoms priežastims, o atnaujintas taisykles įkelti į www.servisaict.eu. Aiškumo dėlei, Paslaugų gavėjas susipažįsta su Taisyklėmis kiekvieną kartą jam pateikiant Užsakymą (raštu arba per www.servisaict.eu), todėl jis visada yra informuojamas apie naujausią Taisyklių versiją.
SĄVOKOS
www.servisaict.eu - tai interneto svetainė www.servisaict.eu, kurioje naudojamasi Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis ir kurios pagalba garantiniam ir/ar negarantiniam remontui yra registruojami įrenginiai.
Įrenginys – Paslaugų gavėjo įsigytas įrenginys, kuriam garantinio ir negarantinio remonto paslaugas teikia Paslaugų teikėjas.
Paslaugos – Įrenginių garantinio ir negarantinio remonto paslaugos, kurias teikia Paslaugų teikėjas (sąvoka pateikiama žemiau) ir kurias Paslaugų gavėjas gali įsigyti laikydamasis Taisyklių. Paslaugos plačiau aprašytos Taisyklių 4 skyriuje.
Paslaugų teikėjas – UAB „Servisa ICT“, juridinio asmens kodas 300586363, registruotos buveinės ir korespondencijos adresas Raudondvario pl. 131B-4, LT-47191, Kaunas, tel. Nr. +370 37 329 000, el. p. info@servisaict.lt, kuris vykdydamas savo ūkinę veiklą teikia įrenginių (ne)garantinio remonto paslaugas pagal šias Taisykles.
Paslaugų gavėjas – asmuo, kuris raštu ar per www.servisaict.eu užsako ir apmoka už Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą grynaisiais pinigais arba mokėjimo pavedimu. Paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas įsigyti gali tik pilnamečiai asmenys. Jei Paslaugų teikėjas turės pagrįstų abejonių, kad yra tvarkomi duomenys asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, šioms abejonėms pasitvirtinus Paslaugų teikėjas pašalins šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.
Paslaugų gavėjas – vartotojas - fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, įsigyjantis Paslaugas iš Paslaugų teikėjo asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais.
Paslaugų gavėjas – verslininkas - fizinis ar juridinis asmuo, įsigyjantis Paslaugas iš Paslaugų teikėjo su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį www.servisaict.eu nustatyta tvarka arba suvedusį savo duomenis kaip svečias.
Privatumo pranešimas – Paslaugų teikėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.servisaict.eu. Išsamiau susipažinti su Privatumo pranešimu galima www.servisaict.eu.
Šalys – Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas kartu.
Šalis – Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas atskirai.
Asmens duomenų tvarkymas – Paslaugų teikėjo atliekamas Paslaugų gavėjo asmens duomenų tvarkymas, kuomet www.servisaict.eu esančiose Užsakymų bei registracijos formose arba įsigydamas Paslaugas Paslaugų gavėjas pateikia asmens duomenis (vardą, telefono numerį, el. pašto adresą, Įrenginio priėmimo/pristatymo adresą, Įrenginio slaptažodį ir kt.), su tikslu nustatyti Paslaugų gavėjo tapatybę, suteikti Paslaugas, parengti, jei reikalinga, buhalterinės apskaitos dokumentus, administruoti kitas prievoles, kylančias iš šių Taisyklių ir (nuotolinės) sutarties bei naudotis www.servisaict.eu siūlomomis paslaugomis. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo pranešime.
Užsakymas - Paslaugų užsakymas, kuriame yra nurodomos Paslaugų gavėjo iš Paslaugų teikėjo pageidaujamos įsigyti Paslaugos bei kita Paslaugų suteikimui reikalinga informacija. Užsakymą galima pateikti www.servisaict.eu arba Paslaugų teikėjo adresu, kuriuos galite rasti čia https://servisaict.eu/#contacts jo darbo metu be išankstinės registracijos. Užsakymo pabaigoje yra suformuojamas RMA aktas, kuriame atsispindi visa Užsakymo informacija.
Taisyklės – šios www.servisaict.eu taisyklės, kurios yra taikomos kiekvienam Paslaugų gavėjo Paslaugų Užsakymui ir įsigijimui www.servisaict.eu ir kiekvienai tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo sudaromai ar jau anksčiau sudarytai (nuotolinei) sutarčiai.
Transportavimo sąlygos – transportavimo paslaugų sąlygos pateikiamos https://spm.servisaict.eu/Information/TransportationInfo. Nemokamai transportavimo paslauga taikoma, jei Įrenginiui galioja garantija ir Paslaugos teikėjas garantinį aptarnavimą atlieka kaip Įrenginio gamintojo autorizuotas serviso centras. Mokamo transportavimo paslauga gali būti suteikiama Paslaugos gavėjui sutikus už transportavimą sumokėti. Sutikimą Paslaugų gavėjas išreiškia pateikdamas Užsakymą. Jei Paslaugos gavėjas pateikdamas Užsakymą nurodė, jog Įrenginio remontui jis negali pristatyti ir yra reikalingos transportavimo paslaugos Įrenginio paėmimui ir/ar pristatymui po Paslaugos suteikimo, tuomet yra taikomos Transportavimo sąlygos.
1. REGISTRACIJA, UŽSAKYMO PATEIKIMAS
1.1. Paslaugų gavėjas gali užsakyti Paslaugas ir savo Užsakymą pateikti:
1.1.1. Kaip registruotas vartotojas www.servisaict.eu (taikoma Paslaugų gavėjo-verslininko atveju), ir tokiu atveju:
1.1.1.1. Paslaugų gavėjas atsiunčia elektroninį laišką Paslaugų teikėjui, nurodydamas duomenis, reikalingus paskyrai sukurti: juridinio asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, registruotos buveinės adresas, darbuotojo, kuris naudosis paskyra, vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, el. pašto adresas, filialo, jei yra, adresas, kuriam atstovauja darbuotojas. Paslaugų teikėjas remdamasis pateiktais duomenimis Vartotojo-verslininko paskyrą. Paslaugų gavėjo kontaktinis asmuo nurodytu Paslaugų gavėjo nurodytu el. pašto adresu gauna automatinį sistemos el. laišką su Paslaugų teikėjo svetainės nuoroda, prisijungimo vardu. Per 24 val. nuo laiško gavimo Vartotojas-verslininkas turi susikurti tik jam žinomą slaptažodį. Po aukščiau išvardintų žingsnių, Paslaugų gavėjas gali naudotis savo paskyra www.servisaict.eu.
1.1.2. Kaip svečias (taikoma Paslaugų gavėjo-verslininko ir Paslaugų gavėjo-vartotojo atveju), ir tokiu atveju:
1.1.2.1. Užsakymo pateikimo metu, Paslaugų gavėjas pateikia šią informaciją: vardą, pavardę, el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį ir adresą, informaciją apie Įrenginį.
1.1.2.2. kaip neregistruotas vartotojas atvykęs Paslaugų teikėjo nurodytu adresu.
1.2. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už pateikiamos informacijos tikslumą ir teisingumą ir supranta, jog visa atsakomybė už tai, kad Paslaugų gavėjo sukurtas ir tik jam žinomas slaptažodis nebūtų atskleistas trečiosioms šalims, tenka Paslaugų gavėjui. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už visus veiksmus, kurie buvo atlikti naudojantis Paslaugų gavėjo paskyra. Jeigu Paslaugų gavėjas praranda prisijungimo duomenis, tai privalo nedelsiant apie tai pranešti Paslaugų teikėjui www.servisaict.eu nurodytais kontaktais.
1.3. Paslaugų gavėjo aukščiau nurodyti ir Paslaugų teikėjui pateikti asmens duomenys bus naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Paslaugų gavėjo tapatybę, suteikti Paslaugas bei užtikrinti kitas Paslaugų teikėjui taikomais teisės aktais tenkančias prievoles. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą – Privatumo pranešime.
1.3.1. Užsakymas Paslaugoms gali būti pateikiamas:
1.3.1.1. Užpildant Užsakymo formą, esančią www.servisaict.eu; arba
1.3.1.2. Užpildant Užsakymo formą Paslaugų teikėjo adresais, kurie nurodyti www.wervisaict.eu.

2. PASLAUGŲ GAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Paslaugų gavėjas:
2.1.1. Turi teisę užsisakyti bei privalo apmokėti už Paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas laikantis šių Taisyklių, kitų Paslaugų teikėjo instrukcijų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų;
2.1.2. Turi teisę gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie Paslaugų teikėjo teikiamas Paslaugas www.servisaict.eu;
2.1.3. Turi teisę pasinaudoti ir kitomis jam galiojančių teisės aktų nustatytas teises.
2.2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
2.2.1. vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo pranešimo, Užsakyme nurodytų nuostatų, kitų aiškiai www.servisaict.eu nurodytų sąlygų, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų;
2.2.2. iki pateikiant Užsakymą, susipažinti su turimo Įrenginio vartotojo instrukcija, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso remonto (aptarnavimo) sąlygomis.
2.2.3. atsižvelgiant į Taisyklių 1.2. punktą - pateikti išsamius ir teisingus duomenis bei prisiimti visą dėl neteisingų ar neišsamių duomenų pateikimo kilusią riziką neinformavus apie tai Paslaugų teikėjo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo pasikeitimo arba iki Užsakymo pateikimo;
2.2.4. nedelsiant pranešti Paslaugų teikėjui www.servisaict.eu nurodytais kontaktais apie savo prisijungimo duomenų praradimą. Paslaugų teikėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus ar dėl jų kilusią žalą pasinaudojus Paslaugų teikėjo prisijungimo duomenimis.
2.2.5. tinkamai ir laiku atsiskaityti už Paslaugas.
2.2.6. Po Paslaugų suteikimo:
2.2.6.1. atsiimti Įrenginį iš Paslaugų teikėjo per 90 dienų, arba
2.2.7. 2.2.6.2. priimti Įrenginį iš Paslaugų teikėjo, kaip numatyta Transportavimo sąlygose https://spm.servisaict.eu/Information/TransportationInfo priimdamas Paslaugas jas įvertinti ir patikrinti, bei nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją apie Paslaugų nekokybišką atlikimą;
2.2.8. priimant Paslaugas ir atsiimant Įrenginį patikrinti, ar grąžinama visa remontui pateikto Įrenginio komplektacija, o taip pat, ar Įrenginio būklė nėra blogesnė nei prieš tai. Dėl komplektacijos ir Įrenginio būklės (išorinės) vėliau pretenzijos nėra nepriimamos.
2.2.9. nenaudoti www.servisaict.eu tokiu būdu, kuris keltų arba galėtų sukelti pavojų tinkamam www.servisaict.eu veikimui, saugumui, vientisumui ar bet kokiais būdais riboti kitų asmenų galimybes naudotis www.servisaict.eu;
2.2.10. prieš pateikiant Įrenginį/ius (ne)garantiniam remontui užtikrinti, jog (i) Įrenginys/iai netalpintų Paslaugų gavėjo duomenų, (ii) yra padarytos visų Įrenginyje esančių duomenų kopijos ir pašalinta visa jame esanti konfidenciali informacija, įskaitant ir asmens duomenis.
2.2.11. tinkamai laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

3. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Paslaugų teikėjas turi teisę:
3.1.1. pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, Privatumo pranešimą, Paslaugų kainas, įsigijimo sąlygas ir/arba bet kokias kitas su www.servisaict.eu susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas www.servisaict.eu. Su atitinkamais pakeitimais Paslaugų gavėjai yra supažindinami Užsakymo pateikimo metu – t.y. visada susipažįsta su aktualia informacija;
3.1.2. susisiekti su Paslaugų gavėju jo nurodytais kontaktais;
3.1.3. nedaryti Paslaugų gavėjo Įrenginio duomenų kopijos, nebent su Paslaugų gavėju būtų raštu susitarta iš anksto apie atsarginės duomenų kopijos sukūrimą ir išsaugojimą.
3.1.4. be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Paslaugų gavėjo galimybę naudotis www.servisaict.eu, su galimybe panaikinti Paslaugų gavėjo registraciją www.servisaict.eu, jei Paslaugų gavėjas kokiu nors būdu bando pakenkti www.servisaict.eu stabiliam veikimui arba pažeidžia savo pareigas, nurodytas Taisyklėse, Privatumo pranešime ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šiuo atveju Paslaugų teikėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Paslaugų gavėjo nuostolius. Sustabdžius ar apribojus Paslaugų gavėjo galimybę naudotis www.servisaict.eu, Paslaugų teikėjas praneš apie tai Paslaugų gavėjui jo nurodytu elektroniniu paštu;
3.1.5. esant rimtoms aplinkybėms, visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti www.servisaict.eu veikimą, apie tai iš anksto neįspėjęs Paslaugų gavėjo, ir, tokiu atveju susisiekti su Paslaugų gavėju dėl Užsakymo įvykdymo.
3.1.6. Paslaugų gavėjui neatsiėmus Įrenginio Taisyklių 2.2.6.1. punkte nurodytu terminu ir po Paslaugų teikėjo pranešimo elektroniniu paštu per 3 mėnesius po minėtame punkte nurodyto termino – Paslaugų teikėjas turi teisę nebesaugoti Įrenginio ir/ar jį sunaikinti.
3.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
3.2.1. sudaryti tinkamas ir saugias sąlygas Paslaugų gavėjui naudotis www.servisaict.eu;
3.2.2. gerbti Paslaugų gavėjo privatumą, saugoti jo duomenų konfidencialumą išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/arba Privatumo pranešime nustatytus atvejus, o taip pat dėti pastangas kibernetiniam saugumui užtikrinti Paslaugų gavėjui naudojantis skaitmeninėmis paslaugomis www.servisaict.eu.
3.2.3. Paslaugų teikėjo Užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;
3.2.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis suteikti Paslaugų gavėjui Paslaugas.
3.2.5. vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Paslaugų teikėjui keliamas pareigas.

4. PASLAUGOS
4.1. Bendrosios nuostatos
4.1.1. Įrenginio garantijos terminas yra nurodomas Įrenginio įsigijimo dokumentuose.
4.1.2. Įrenginio garantija galioja, jeigu yra nustatoma, kad defektas atsirado gamybos procese.
4.1.3. Paslaugų gavėjo turimo įrenginio garantijos terminas yra nurodomas jam išduotuose pardavėjo dokumentuose. Jei gamintojo suteikta garantija yra trumpesnė nei suteikė pardavėjas – už garantijos suteikimą likusį laiką atsako pardavėjas.
4.1.4. Įrenginio garantija galioja tik tose šalyse, kurios išvardintos garantiniame talone ir/ar oficialioje įrenginio gamintojo internetinėje svetainėje.
4.1.5. Garantijos galiojimo/negaliojimo sąlygos nurodomos Įrenginio pardavėjo išduodamuose Įrenginio dokumentuose.
4.2. Garantinio Įrenginio remonto paslaugų sąlygos
4.2.1. Įrenginio garantinis remontas atliekamas pateikus Įrenginio įsigijimo dokumentus ar jų tinkamai patvirtintas kopijas, užpildžius Užsakymą (RMA aktą) šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis, išskyrus jei Įrenginio tiekėjas ar gamintojas nurodo kitaip.
4.2.2. Pateikiant Įrenginį garantiniam remontui privaloma pateikti ir visus kartu komplektuojamus priedus. Į Įrenginio komplektaciją neįeinančius priedus (atminties ar SIM korteles, dėkliukus ar pan.) privaloma išimti prieš pateikiant Įrenginį garantiniam remontui. Už šių priedų saugumą Paslaugų teikėjas neatsako.
4.2.3. Garantiniam remontui pateikiant Įrenginius (telefonus, planšetinius kompiuterius) su užklijuotais apsauginiais stiklais ar plėvelėmis Paslaugų teikėjas gali pareikalauti apsauginius stiklus ar plėveles nuimti, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja vykdyti šiuos Paslaugų teikėjo nurodymus. Jeigu Paslaugų gavėjas šių nurodymų nevyko, jis prisiima visą riziką, susijusią su Paslaugų teikėjo pagrįstų reikalavimų nevykdymu (pvz. apsauginių stiklų ir/ar plėvelių sugadinimu ir pan.).
4.2.4. Jei Įrenginys yra apsaugotas slaptažodžiu ar kitomis priemonėmis, jos yra pašalinamos be suderinimo. Jei to padaryti neįmanoma, o Paslaugų gavėjas atsisako atrakinti Įrenginį – tai jo garantinis aptarnavimas nėra atliekamas ir Įrenginys grąžinamas Paslaugų gavėjui.
4.2.5. Priimant Įrenginį garantiniam remontui, atliekama preliminari Įrenginio apžiūra. Jos metu vizualiai ar kitaip pastebėti ženklūs prekės pažeidimai užfiksuojami Užsakyme (RMA akte).
4.2.6. Garantinis aptarnavimas atliekamas pagal Įrenginio gamintojo ar tiekėjo sąlygas ir procedūras, kurios numatytos tarp Paslaugų teikėjo ir Įrenginio gamintojo/tiekėjo sutartyse ar pateikiamose instrukcijose. .
4.2.7. Garantinio aptarnavimo rezultatai gali būti sekantys (priklausomai nuo Paslaugų gavėjo reikalavimų ir Įrangos būklės: Įrenginio remontas, Įrenginio keitimas, Įrenginio defektavimas, kai Paslaugų teikėjas išrašo defektavimo aktą (Paslaugų gavėjui gavus defektavimo aktą, jis kreipiasi į Įrenginio pardavėją)
4.2.8. Jei Paslaugų teikėjas po išsamios Įrenginio diagnostikos nustato, jog Įrenginys neatitinka Gamintojo ar Tiekėjo garantinių sąlygų, Paslaugos teikėjas apie tai informuoja Paslaugos gavėją. Paslaugos teikėjas įvertina remonto, jei toks galimas, sąmatą ir terminus. Paslaugos gavėjui siunčiamas el. laiškas su šia informacija. Gavus sutikimą remontuoti, remontas gali būti atliekamas be išankstinio apmokėjimo, jei suma yra iki 100 Eur su PVM. Paslaugos teikėjas gali paprašyti atlikti išankstinį apmokėjimą ir tik tada pradėti remontą.
4.2.9. Įrenginys po Paslaugų atlikimo Paslaugų gavėjui perduodamas Šalims pasirašant Užsakyme (RMA akte) ir Paslaugų gavėjui pateikus:
4.2.9.1. Paslaugų gavėjo vartotojo asmens atveju – asmens dokumentą ir Įrenginio priėmimo-perdavimo aktą bei SMS žinutę, kurią Paslaugos gavėjas gavo iš Paslaugos teikėjo. Asmens dokumentas nėra išsaugomas;
4.2.9.2. Paslaugų gavėjo-verslininko atveju – juridinio asmens atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir asmens dokumentą. Asmens dokumentas nėra išsaugomas.
4.3. Negarantinio Įrenginio remonto paslaugų sąlygos
4.3.1. Paslaugos gavėjas kreipdamasis į Paslaugos teikėją dėl negarantinio remonto paslaugos, palieka Įrenginį Paslaugų teikėjo testavimui. Paslaugos teikėjas įvertina remonto, jei toks galimas, sąmatą ir terminus. Paslaugos gavėjui siunčiamas el. laiškas su šia informacija. Gavus sutikimą remontuoti el. laišku, remontas gali būti atliekamas be išankstinio apmokėjimo, jei suma yra iki 100 Eur su PVM. Paslaugos teikėjas gali paprašyti atlikti išankstinį apmokėjimą ir tik tada pradėti remontą ir/arba užsakyti detales.
4.3.2. Negarantiniam remontui pateikiant Įrenginius (telefonus, planšetinius kompiuterius) su užklijuotais apsauginiais stiklais ar plėvelėmis Paslaugų teikėjas gali pareikalauti apsauginius stiklus ar plėveles nuimti, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja vykdyti šiuos Paslaugų teikėjo nurodymus. Jeigu Paslaugų gavėjas šių nurodymų nevyko, jis prisiima visą riziką, susijusią su Paslaugų teikėjo pagrįstų reikalavimų nevykdymu (pvz. apsauginių stiklų ir/ar plėvelių sugadinimu ir pan.).
4.3.3. Jei Įrenginys yra apsaugotas slaptažodžiu ar kitomis priemonėmis, jos yra pašalinamos be suderinimo. Jei to padaryti neįmanoma, o Paslaugų gavėjas atsisako atrakinti Įrenginį – tai jo negarantinis aptarnavimas nėra atliekamas ir Įrenginys grąžinamas Paslaugų gavėjui.
4.3.4. Jei remontui atlikti yra reikalingos detalės, jų gavimo terminas ir kainos nurodomos paslaugos gavėjui siunčiamame pasiūlyme. Jei sąlygos keičiasi, paslaugos teikėjas apie tai el. laišku informuoja paslaugos gavėją ne vėliau kaip per 1-2 d.d. nuo tada, kai sužino, kad keičiasi sąlygos.
4.3.5. Paslaugos teikėjas pasiūlyme nurodo reikalingų detalių garantijos terminą. Garantija detalėms pradeda galioti nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.
4.3.6. Įrenginys po Paslaugų atlikimo Paslaugų gavėjui perduodamas Šalims pasirašant Užsakymą (RMA aktą) ir Paslaugų gavėjui pateikus:
4.3.6.1. Paslaugų gavėjo fizinio asmens atveju – asmens dokumentą ir Įrenginio priėmimo-perdavimo aktą bei SMS žinutę, kurią Paslaugos gavėjas gavo iš Paslaugos teikėjo. Asmens dokumentas nėra išsaugomas;
4.3.6.2. Paslaugų gavėjo juridinio asmens atveju – juridinio asmens atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir asmens dokumentą. Asmens dokumentas nėra išsaugomas.
4.3.6.3. Prieš grąžinant Įrenginį Paslaugos gavėjui Paslaugos teikėjas turi įsitikinti, kad paslaugos gavėjas yra visiškai atsiskaitęs už suteiktą paslaugą.

5. KAINA, MOKĖJIMAI, TERMINAI
5.1. Garantinis Įrenginio remontas atliekamas nemokamai, išskyrus šiuos atvejus:
5.1.1. pažeistas serijos numerio lipdukas (Paslaugų teikėjas tik serijos numerio pagalba gali identifikuoti konkretų įrenginį ir pateikti informaciją jo gamintojui, kuris kiekvienu atveju atsiunčia patvirtinimą;
5.1.2. yra mechaninių Įrenginio pažeidimų;
5.1.3. Įrenginio gedimas įvyko dėl Paslaugų gavėjo kaltės arba netinkamų eksploatavimo sąlygų (drėgmės, šilumos ir t.t), gedimas įvyko naudojant eksploatacines medžiagas, kurios nėra rekomenduotos gamintojo, gedimas įvyko dėl programinės įrangos gedimo.
5.2. Apie tai, kad garantinis aptarnavimas negali būti suteiktas, Paslaugų gavėjas informuojamas Įrenginio priėmimo metu ar atlikus išsamią Įrenginio diagnostiką.
5.2. Negarantinio Įrenginio remonto paslaugų kainos pateikiamos priede Nr. 1. Paslaugos gavėjui atsisakius siūlomo mokamo remonto, gali būti taikomas diagnostikos/aptarnavimo mokestis, nurodytas Priede Nr. 1, 5.1 punkte išvardintais atvejais ir pridavus Įrenginį negarantiniam remontui, kai atsisakoma siūlomo mokamo remonto. Paslaugų teikėjas turi teisę keisti savo paslaugų įkainius pakeisdamas Priedą Nr. 1, tačiau kiekvienu atveju prieš užsakant paslaugas iš Paslaugų teikėjo su jo paslaugų kainomis yra supažindinama pasirašytinai.
5.3. Paslaugų kainos yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu bei kitais mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Paslaugų teikėjas.
5.4. Paslaugų pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos-faktūros, kiti su Paslaugų Užsakymu ir/arba pristatymu susiję dokumentai, Paslaugų gavėjui pateikiami elektroniniu būdu Paslaugų gavėjo sukurtoje paskyroje arba pateikiami Paslaugų gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba Paslaugų teikėjo paslaugų teikimo vietose. Šie elektroniniai dokumentai galioja be parašo.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Paslaugų teikėjas neatsako ir nepadengia išlaidų už informaciją, esančią garantiniam ar negarantiniam aptarnavimui pateikiamuose įrenginiuose, tokios informacijos atkūrimą ar atstatymą. Paslaugų teikėjas neneša atsakomybės už įrenginiuose esančios informacijos ir/ar duomenų pažeidimą ar praradimą bei už visą įrenginyje esančią informaciją ir jos legalumą.
6.2. Paslaugų gavėjas yra atsakingas už savo pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Paslaugų gavėjas pateikia netikslius duomenis arba jų neatnaujina pagal šias Taisykles, Paslaugų teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
6.3. Paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Paslaugų gavėjas, neatsižvelgdamas į Paslaugų teikėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis, nesivadovavo Paslaugų teikėjo rekomendacijomis ir pan.
6.4. Jei www.servisaict.e yra nuorodų į trečiųjų asmenų tinklalapius, Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir tiems asmenims neatstovauja.
6.5. Paslaugų teikėjas atsako už jo valdomų ryšių ir informacinių sistemų ar teikiamų paslaugų kibernetinį saugumą ir paslaugų veikimo atstatymą įvykus kibernetinio saugumo incidentui. Nors Paslaugų teikėjas užtikrina skaitmeninių paslaugų atitiktį organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams, atlieka rizikos vertinimą ir įdiegia naujausiais technikos laimėjimais paremtas ir nustatytai rizikai proporcingas, technines ir organizacines kibernetinio saugumo priemones, tačiau Paslaugų gavėjas turi įvertinti, kad skaitmeninių paslaugų saugumas taip pat priklauso nuo jo tinkamo naudojimosi www.servisaict.eu galimybėmis.
6.6. Paslaugų gavėjas atsako už neteisėtus veiksmus naudojantis www.servisaict.eu teikiamomis skaitmeninėmis paslaugomis, įskaitant, atsakomybę už kenkimą Paslaugų teikėjo informacinėms sistemoms ir netinkamą savo prisijungimo duomenų saugojimą ar perdavimą tretiesiems asmenims. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
6.7. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Užsakymo nevykdymą ar nesuteikimą ar jų pavėluotą suteikimą tais atvejais, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl aplinkybių, kurių Paslaugų teikėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Užsakymo patvirtinimo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Paslaugų teikimą.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
7.1. Šios Taisyklės parengtos ir joms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę.
7.2. Visa informacija, kuri pateikiama www.servisaict.eu, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Paslaugų teikėją, Paslaugas, jų savybes bei teikimo tvarką ir t.t., laikoma pateikta Paslaugų gavėjui raštu.
7.3. Jei Paslaugų gavėjas mano, kad Paslaugų teikėjas pažeidė Taisykles ar kitus tiesiogiai susijusius įstatymus bei kitus teisės aktus, ir kad tai paveikė Paslaugų gavėjo galimybę naudotis savo teisėmis ir kad tokios padėties neįmanoma išspręsti derybomis, Paslaugų gavėjas gali pateikti pareiškimą nacionalinei vartotojų teisių apsaugos institucijai – Vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Paslaugų gavėjams- verslininkams netaikoma.
__________________________________

PRIEDAS NR. 1
PRIE WWW. SERVISAICT.EU
SVETAINĖS BEI PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ,
PATVIRTINTŲ UAB „Servisa ICT“
2023-03-20 direktoriaus įsakymu
Nr. 20230320/01/ICT
VERSIJA 1.1

Diagnostikos kainos (su PVM):
Kompiuterių – 29Eur
Telefono/planšetės - 23Eur
TV - 42Eur
Robotų siurblių - 29Eur
Smulkios buitinės technikos - 29Eur
Stambios buitinės technikos - 42Eur
Paspirtukų - 29Eur
Buitinių spausdintuvų - 29Eur
Pramoninių spausdintuvų - 39Eur
Plokštės, kiti komponentai - 24Eur

Remonto darbų kaina* (su PVM):
Kompiuterio remontas nuo 31Eur
Telefono/planšetės remontas nuo 31Eur
Robotų siurblių remontas nuo 39Eur
Smulkios buitinės technikos remontas nuo 31Eur
Stambios buitinės technikos remontas nuo 43Eur
TV remontas nuo 49Eur
Paspirtukų remontas nuo 39Eur
Buitinių spausdintuvų remontas nuo 38Eur
Pramoninių spausdintuvų remontas nuo 44Eur

*Galutinė kaina priklausys nuo keičiamų komponentų, darbų sudėtingumo.