Apliecinājums par servisa klientu datiem (paredzēts izmantošanai ierīces pieņemšanas un nodošanas aktā)

Šis dokuments paredzēts kā atsevišķa piekrišana ierīces pieņemšanas un nodošanas aktā:

VIENOŠANĀS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI
____________________

Informējam, ka Jūsu personas datus, kas ir sniegti ierīces pieņemšanas un nodošanas aktā, un datus par pakalpojumiem, kas ir sniegti Jums, apstrādā “Servisa ICT”, uzņēmuma reģ. Nr. 300586363, adrese Raudondavrio 131b-4, (turpmāk tekstā saukts par "Uzņēmumu") un piegādātās ierīces pārdevējs klientu datubāzes administrēšanas un Jūsu pasūtīto pakalpojumu nodrošināšanas mērķiem.
Lai novērtētu sniegto pakalpojumu un klientu apkalpošanas kvalitāti, ar Jūsu piekrišanu var tikt apstrādāti arī dati, ko Jūs sniedzāt Uzņēmumam un ierīces ražotājam.
Personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti tik ilgi, cik ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tiek pārvaldīti.
Ja Jūs vairs nepiekrītat personas datu apstrādei, Jums ir tiesības sazināties ar Uzņēmumu, rakstot uz e-pastu info@servisaict.lv, un/vai ierīces pārdevēju, izmantojot kontaktinformāciju, kas ir norādīta pielikumā Nr. 1. Turklāt Jūs varat iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, ja datu apstrāde var pārkāpt Jūsu tiesības.
Lai saņemtu plašāku informāciju par noteikumiem, kas tiek piemēroti Jūsu personas datu apstrādei, iepazīstieties ar Klientu personas datu apstrādes politiku, kas atrodas klientu pieņemšanas telpā, kā arī sniegta pielikuma Nr.1 norādītajos avotos.
Parakstot šo Vienošanos, es apliecinu, ka esmu izlasījis/izlasījusi iepriekš sniegto informāciju un piekrītu, ka var turpināt veikt manu personas datu apstrādi, kas ir norādīti manas ierīces pieņemšanas un nodošanas aktā, lai sniegtu pakalpojumus, ko esmu pasūtījis/pasūtījusi, un lai novērtētu sniegto pakalpojumu kvalitāti un klientu apkalpošanu:
_______________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts un datums)

Pielikums nr.1

Tālāk ir sniegta informācija par ražotāju kontaktinformāciju un konfidencialitātes politiku, par kurām Servisa ICT nodrošina pakalpojumus.

1. ASUS – konfidencialitātes politika https://www.asus.com/us/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy
Kontakta detaļas:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Personal Data Protection Committee
15, Li-Te Rd., Taipei 112, Taiwan
E-mail privacy@asus.com

2. EPSON – konfidencialitātes politika https://www.epson.eu/GDPR

Kontakta detaļas:

Epson Europe B.V.( Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands
E-mail:ServicePrivacy@epson.eu

3. Personas datu administrators ir Sharp Consumer Electronics Poland sp.z o.o. ar juridisko adresi Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice. Administrators ir iecēlis datu aizsardzības inspektoru, kas pieejams vietnē iod.pl@sharpconsumer.eu, un ar kuru var sazināties jautājumos, kas saistīti ar personas datu aizsardzību. Problēmas, kas saistītas ar patērētāju pieprasījumu apstrādi, būtu jānovirza uz e-pasta adresi, kas paredzēta konkrētai valstij. Pārzinis ir iecēlis datu aizsardzības inspektoru, ar kuru var sazināties: iod.pl@sharpconsumer.eu.
Personas dati tiks apstrādāti, lai atbalstītu mūsu klientus, pamatojoties uz pārziņa likumīgajām interesēm, tas ir, nodrošināt tehnisko atbalstu klientiem. Dati ir jāsniedz, lai efektīvi apstrādātu paziņojumu. Ja dati netiek sniegti, konsultācijas netiks veiktas. Dati tiks glabāti tik ilgi, cik ir nepieciešams prasību apstrādei.
Pieeju personas datiem var nodrošināt kurjeriem un pasta pakalpojumu sniedzējiem. Datus var nodot arī SHARP grupas uzņēmumiem. SHARP grupas uzņēmumi var darboties valstīs, kas nenodrošina tādu pašu datu aizsardzības līmeni kā pārziņa valsts. Neskatoties uz to, tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu nodoto personas datu pienācīgu aizsardzības līmeni. Tas ietver juridisko personu, kas atrodas trešās valstīs, pienākumu nodrošināt atbilstošu aizsardzību saskaņā ar līgumiem, kas ir parakstīti, pamatojoties uz līguma standartklauzulām, ko apstiprināja Eiropas Komisija, ļaujot samazināt personas datu aizsardzības līmeņu atšķirības iespējas.
Ikvienai personai ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, veikt to labojumus vai dzēšanu vai apstrādes ierobežojumus, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Ikvienai personai ir tiesības iebilst pret tās datu apstrādi, iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei un jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neskarot apstrādes likumību, kas balstās uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.
Ikvienai personai ir tiesības iebilst pret tās personas datu apstrādi, pamatojoties uz pārziņa likumīgajām interesēm, ieskaitot datu apstrādi tirgvedības nolūkos un apstrādi, kuras pamatā ir automatizēta lēmumu pieņemšana, ieskaitot profilēšanu.

Klientu personas datu apstrādes politika

Ja Jūs sniedzat mums savu piekrišanu, Jūsu personas dati, kas ir norādīti šajā ierīces pieņemšanas un nodošanas aktā, tajā skaitā arī informācija par Jums sniegtajiem pakalpojumiem, tiks apstrādāti saskaņā ar “Servisa ICT”, uzņēmuma reģ. Nr.40003971605 , adrese Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV-1004 , (turpmāk tekstā saukts par "Uzņēmumu") norādījumiem, kā arī Jūsu personas datus apstrādās Jūsu ierīces ražotājs klientu datubāzes administrēšanas nolūkos, lai nodrošinātu Jūsu pasūtītos pakalpojumus un novērtētu sniegto pakalpojumu un klientu apkalpošanas kvalitāti.
Uzņēmums apstrādās un uzglabās personas datus tik ilgi, cik ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tiek pārvaldīti.
Datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu datu apstrādātāja līgumus un juridiskos pienākumus saistībā ar produktu apkalpošanu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 “Par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK” (“GDPR”) 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkti).
Uzņēmums nodrošina apstrādājamo datu konfidencialitāti, īsteno personas datu organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu klienta ierīcē esošo personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu informācijas izpaušanu, kā arī pret jebkāda veida citu nelikumīgu apstrādi. Jūsu personas datus var pārsūtīt apstrādātājiem gadījumos, kad tas ir nepieciešams Uzņēmuma pakalpojumu sniegšanai vai citu Uzņēmuma pienākumu izpildei.
Uzņēmums ir gatavs ļaut klientiem izmantot savas tiesības, t. i., tiesības pieprasīt piekļuvi datu subjekta (klienta) personas datiem, labot, dzēst vai ierobežot datu apstrādi vai liegt tiesības uz datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Lai īstenotu šīs tiesības, Jūs varat vērsties tieši pie Uzņēmuma.
Informācija par to, kādus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Jūsu personas datu apstrādei piemēro ierīces ražotājs, un kā tas nodrošina citu personas datu aizsardzības pienākumu īstenošanu, ir sniegta avotos, kas ir norādīti pielikumā Nr. 1.
“Servisa ICT” SIA nav atbildīgs par informāciju un tās saturu. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad ierīcēs esošie personas dati tika nejauši vai nelikumīgi atklāti trešajām pusēm vai nepiederošām personām, vai kā citādi nelikumīgi apstrādāti, “Servisa ICT” SIA nenodrošinot pienācīgus organizatoriskos un tehniskos pasākumus.
Īstenojot organizatoriskos un tehniskos datu drošības pasākumus Jūsu personas datu drošības nodrošināšanai, lai tie netiktu nejauši vai nelikumīgi izpausti, kā arī nenotiktu jebkāda cita nelikumīga to apstrāde, mēs esam ieviesuši atsevišķu apakštīklu, ko izmantojam tikai tehniskiem remontdarbiem.
Gadījumos, kad klienta dati pēc klienta pieprasījuma tiek īslaicīgi pārkopēti uz Uzņēmuma datu nesēju, pēc tam tie tiek atgriezti klienta ierīcē, šie dati tiek dzēsti no Uzņēmuma datu nesēja, šādā gadījumā dati tiek glabāti ne ilgāk kā 3 darba dienas. Pēc šī termiņa beigām dati tiek dzēsti.
Pirms jebkādas ierīces nodošanas tehniskai apskatei klients ir atbildīgs par datu rezerves kopijas izveidi.
Ja nav tehnisku iespēju pārsūtīt datus no ierīces, tie var tikt dzēsti vai arī zaudēti garantijas apkalpošanas laikā saskaņā ar ražotāja procedūrām.
Ja Jūs nepiekrītat savu personas datu apstrādei, Jums ir tiesības sazināties ar Uzņēmumu, rakstot uz e-pastu info@servisaict.lv, un/vai ierīces pārdevēju, izmantojot kontaktinformāciju, kas ir norādīta pielikumā Nr. 1. Turklāt Jūs varat iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā, ja datu apstrāde var pārkāpt Jūsu tiesības.